Sonntag, September 01, 2013

قحط دی می ؟ - جیغاتئل عیسی قیزی

دره تپه گزن اوغلان
دوز باشینا قحط دی می؟ 
ائله مندن دانیشیرسان
قیز باشینا قحط دی می؟
یاتدیم اویاندیم دئییرسن
دنیانی داندیم دئییرسن
آلیشدیم یاندیم دئییرسن
بوز باشینا قحط دی می؟
جیغاتئلی سالما منده
گئت گولونو در چمن ده
نه ایستیرسن آخی منده؟
قیز باشینا قحط دی می؟
*
مگر قحطی است؟
ای پسری که دره و تپه می گردی
مگر قحطی زمین هموار است؟
همه اش از من حرف می زنی 
مگر قحطی سخن است؟
خوابیده و بیدار شدم ، می گوئی
دنیا را انکار کردم ، می گوئی
سوختم و آتش گرفتم ، می گوئی
مگر قحطی یخ است؟
جیغا تئل را به دام نیانداز
برو گلت را از چمن بپچین
آخر چه حسنی در من دیدی؟
مگر قحطی دختر است؟ 
*
 شاعر : جیغاتئل عیسی قیزی 
*
*

Keine Kommentare: