Mittwoch, Dezember 14, 2016

یئتدیم من - احمد شوقی تبریزی

حقیقت مجلسنده ساقی دورانه یتدُوم من
الیندن عشق جامین نوش ائدیب می دانه یتدیم من
کیروُب خمخانیه تا غرقیۀ کرداب می اولدُوم
سناسن قطره یم کوُیا که بر عُمانه یتدُوم من
مصفا ائیلدوم دل کوزکسین دُنیا غُبارندن
ائدوب کسب کمال اھل دل عرفانه یتدوُم من
دیوب اشعاریلر موزون فضولی انوری سعدی
کُوروب کان ایچره لعل کوھر مرجانه یتدوم من
ادب دستیله دوتدُوم بر معلم دامنین اما
حروف ھجا دن درسیم آلوب قرآنه یتدوم من
آچوب مکتُوبده باب فلک بُرجین کواکبله
اوخویُوب شمس ماھنک سرّینی کیوانه یتدوم من
کلوُب سردار سودا اولزمان باشمده جا دوتدی
سُوار اوُلدوم سمند عشقه بیر میدانه یتدوم من
کزرکن دشت ھامونی دُوچار اولدوُقجا مجنونا
شکستھ حال کُوردوم اوُل تنی عریانه یتدوم من
دُوشوپدر لیلی دن آیرو یانوب داغ فراقیلا
اوُلوُپدور ھمرھی وحشی دلی سوزانه یتدوم من
دمادم یاش توکوب سیلاب ایدوُپدور کوهُ صحرانی
پوُزولمش جیکری ھم دیده سی کریانه یتدوم من
نظر سالدوُم ینه بو دیره بر چشم تاسفله
کھ کوردُوم بکلمیش فرھاد بر غمخانه یتدُوم من
دُوزتمش دشت تیشیلھ دریغا بیستون بیجا
یخلمش طاغ کسرانک سنق ویرانه یتدُوم من
ایدُوب بر خدعھ ویرمش صورت نقشینی شیرینھ
قلوب اغیار اوُزیچون کوھکن نادانه یتدُوم من
غرض بو ذال دُنیاده ایشتکج فوت شیرینی
ھلاک ایتمش اوُزین تیشیلھ اوُل بیجانه یتدُوم من
ولاندم
بو فناده حالیا اوُلدوم دل ناشاد
مدام بر شاد اولان دل کُورمدوم ھر یانه یتدُوم من
یتوب دی رحمتین ھم روزکاره ایلمش اظھار
اَسُر بادُ خزان کمراه ایدن طغیانه یتدوم من
واروب تا بخت نافرجام الندن سیر باغ ایتدُوم
نھالین کورکج افسرده اتُوب کلستانه یتدوم من
دکُوب صرصر بُرھنھ شاخ کلنی سبزه نی ایتمش
کیم اوُلدم کلشن ایچره نوح کورن طوفانه یتدوم من
چمن کُلرخلرین پامال ایدوپدور زیر کلپنده
دُوشنمش خشت زرین ایلھ بیل کلخانه یتدوم من
آلوپدور لالھ ننک بورکین باشنندن قویدی سرکردان
پریشان ایتمش اَوراغین ، کُلی خندانه یتدوم من
کفنلنمش کُوروب دھرنک فناسین نرکس شھلا
عدم خابیله ، اوُیمش کُوزلری مستانه یتدوم من
شقایق داغ کوکسنده آچلمش یاره تن نسرین
خزان اودیلھ دُوتمش ھر یری بریانه یتدُوم من
بنفشھ یاسمن سنبل سوسن فرسوده حیرتدن
چکنده ھر یری مجروح تن نالانه یتدوم من
سرُود ایتمز قالُوپدور عندلیب بینوا اَبسُم
یانار کل فرقتنده آتش ھجرانه یتدُوم من
بسا کوز کوردی خرچنک عالم اشیایه جورین چوخ
اوُروب تیغیلھ سُوزلر چُون فلک کردانه یتدُوم من
نھ عادتدور دیدیم ادنا پرستلیک سنده ای سُفلی
سُوَرر ذوق صفا دورنکده ھر دونانه یتدُوم من
کرفتار ایتمش سن یُوز مُحنتھ دآئم خردمندی
آچلمز کونکلی بر اعلا اولان انسانه یتدوم من
نَدور بُو طبع کجلک روُینی آچدنک بنکا مادام
جھانده ھر ایشی اقدام ایدُوب نقصانه یتدوم من
قلوُپدور
جسمی آماج تشنیع اُوخنه ھر کس
تَنِمغھ اوُردیلر تیر ستم آمانھ یتدوم من
ترحم چاغی کلدی شوقیه ای قادر یکتا
بلا وُ درد محنت چکمکیله جانه یتدُوم من
کونکل بُو درده امید ایلھ باش قوی یُوز سوروب خاکه
یقین بیل صدق دلدن جان ویروب جانانه یتدوم من
یتشدی بر ندا کوشمقه ھاتفدن که غم چکمه
بحُمدلله غمو درددن چیخوب درمانه یتدوم من
نهخوف اُول نار دوزخدن محمدور شفاعتچیم
کرم کانی عدالت معدنی سُلطانه یتدوم من

Keine Kommentare: