Sonntag, Juli 03, 2011

بیر بایاتی


آلچاق آدام اوجالماز


روحو جوان قوجالماز


گون آیا ایشیق وئره ر


آما آیدان باج آلماز


*


آدم پست سربلند نمی شود


روح جوان پیر نمی شود


خورشید به ماه روشنائی می بخشد


اما از ماه باج نمی گیرد


*


بایاتینین منبعی : ماهنامه آفتاب آذربایجان اللی ایکی و اللی بیریجی درگی


گؤنده رن آیسان


*

Keine Kommentare: